Legitimacy

The Northern Pearl is a GENUINE company!

Registered business number: SR 20185395929

VAT/EIN: 32-0585626

United States of America.


Tư pháp

The Northern Pearl được luật pháp Hoa Kỳ bảo hộ bắt đầu từ năm 2018, mã số thuế VAT/EIN: 32-0585626. Chúng tôi được phép hoạt động toàn cầu trong lãnh vực giáo dục công nghệ, xuất bản số, mạng xã hội và thương mại điện tử.


We are an educational company named THE NORTHERN PEARL. We don’t associate with any PEARL selling & buying as well as other business services which have the same name ☠